Modelregeling  fysiotherapeut – patiënt

 • Wij als zorgverlener en u als patiënt hebben eenaantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossier, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.
 • Iedere fysiotherapeut bij Fysiotherapie Van den Berg is ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register Fysiotherapie (CKR).
 • De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).Als u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met uw fysiotherapeut of de klachtenfunctionaris van de praktijk. Leidt dit niet tot een afdoende  oplossing, dan kunt uterecht bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor  Fysiotherapie.
 • De praktijk voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Dit betekent onder meer dat, zie ook onze website, www.fysiovdberg.nl :
  • uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres en NAW gegevens ( naam, adres en woonplaats) nooit zullen worden vrijgegeven aan welke partij dan ook.
  • alle profielgegevens en alle gegevens die u invult bij marktonderzoekenworden losgekoppeld van uw naam, adres, e-mail adres en andere persoonsgebonden gegevens.
  • uw medewerking aan een marktonderzoek volkomen vrijwillig is en volstrekt anoniem. We gebruiken marktonderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden.
  • Alles wat u met uw fysiotherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld.
  • U o.a. recht heeft op inzage van uw dossier gegevens.
  • Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en

hopen op een prettige samenwerking met u.