Huisreglement

 • Bij behandeling in de behandelkamers gebruiken we praktijkhanddoeken.
 • Bij trainen in de oefenzaal of als u een traint met een FysioSport abonnement verzoekenwij u een handdoek mee te nemen, sportkleding en schone sportschoenen te dragen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.
 • Als u, om welke reden dan ook, verhinderd bent, dient u de afspraak tenminste 24 uur vóór de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Het tarief vindt u op de tarievenlijst in de wachtkamer. U kunt ons 24 uur per dag bereiken; buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken (0172-47 38 55) of ons een mail sturen: info@fysiovdberg.nl.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voorvloeiende gevolgen.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de praktijk Fysiotherapie Van den Berg  / Lichaam in Balans BV.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandelingen. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en zal, indien u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, uw behandelingen in eerste instantie bij uw verzekeraar indienen. Bent u niet, of onvoldoende verzekerd, dan ontvangt u de nota zelf, van ons of van uw zorgverzekeraar. De tarieven vindt u in de wachtkamer.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk Fysiotherapie Van den Berg/ Lichaam in Balans BV vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke  rente worden ingevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Uw e-mail adres kunnen we gebruiken voor:*

 • het opsturen van vragenlijsten gedurende de looptijd van de behandeling.
 • het zenden van nota’s.
 • mailing over (para) medische zorg die van belang kan zijn voor u.
 • het bevestigen of annuleren van uw afspraak.
 • het toesturen van een tevredenheid enquête.

 

Onderzoek*

 • We maken gebruik van een tevredenheid enquête na afloop van de behandeling. Ga voor meer informatie naar www.qualiview.nl. Na beëindiging van uw behandelingen ontvangt u een vragenlijst van Qualiview. Deelname is altijd vrijblijvend. Wij willen wel benadrukken dat het zeer op prijs gesteld wordt als u de vragenlijst wilt invullen zodat we met de uitkomsten u nog beter van dienst kunnen zijn in de toekomst. De door u gegeven reacties worden altijd anoniem door ons ontvangen. De werking van het onderzoek 

  Binnen één week na sluiting van het dossier krijgt u automatisch een e-mail met een uitnodiging om de online enquête in te vullen. In deze enquête komen vragen aan bod over uw tevredenheid over het contact, het behandelplan, de praktijk en uw huidige medische conditie. Al uw persoonlijke gegevens worden losgekoppeld van de antwoorden die u geeft. Dit betekent dat de therapeuten alleen beschikking krijgen over de resultaten en statistische gegevens van alle ondervraagde personen tezamen.

 • We sturen uw behandelgegevens, zonder uw naam en adres, aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Zie ook: landelijkedatabasefysiotherapie.nl. De database bevat gegevens van duizenden andere patiënten die hiervoor toestemming hebben verleend. Om aan kwaliteitsverbetering te doen heeft uw fysiotherapeut gegevens nodig over het effect van behandelingen. Veel gegevens bij elkaar van verschillende therapeuten maken het mogelijk om te analyseren welke behandelingen het meest effectief zijn, hoe snel patiënten van hun klachten af zijn, hoe vaak klachten zich herhalen en ga zo maar door. Met behulp van die gegevens kan uw fysiotherapeut continu werken aan verbetering. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie garandeert dat uw gegevens alleen voor eigen onderzoek worden gebruikt en niet aan anderen ter beschikking worden gesteld.
 • Met hetzelfde doel sturen we de meetgegevens van onze parkinson-, en claudicatiopatiënten, anoniem, naar het ParkinsonNet en het ClaudicatioNet.

* In de verklaring van toestemming heeft u uw toestemming of bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor één van bovenstaande doelen reeds kenbaar gemaakt en ondertekend. Via de administratiemedewerker of uw behandelaar kunt u uw keuze ook altijd herzien.